قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد کبکان

لیست قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد کبکان از تاریخ ۰۸/۰۷ به شرح زیر میباشد :...

قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد ساوه

لیست قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد ساوه از تاریخ ۰۸/۰۷به شرح زیر میباشد :...

قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد زرفام

لیست قیمت خرید ضایعات کارخانه فولاد دامغان از تاریخ ۰۸/۰۷ به شرح زیر میباشد :...

مزایده های ضایعات پیشنهادی

در اینجا میتوانید برخی از آخرین مزاید های ضایعات بارها یا دستگاه هایی که جهت فروش اعلام شدن را ملاحظه کنید.